วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 2 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมการประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร/ผู้แทน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สพป.สิงห์บุรี/สพม.5/อาชีวศึกษา/กศน./โรงเรียนวิจิตรศึกษา และโรงเรียนวัดคีม) เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับรับการตรวจราชการ การติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะลงพื้นที่ตรวจราชการหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 แห่ง คือ ภาคเช้า ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ สพป.สิงห์บุรี และ สพม.5 และจากนั้นภาคบ่าย จะลงพื้นที่ตรวจราชการที่ โรงเรียนวิจิตรศึกษา และโรงเรียนวัดคีม
JEE 3515 resize

JEE 3513 resize

JEE 3516 resize

JEE 3517 resize

JEE 3518 resize

JEE 3520 resize

JEE 3522 resize