วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการจัดทำพิธีเปิดโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยประธานคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท กับหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดชัยนาท  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท โดยมีนายสำราญ นันทนีย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี  นายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชัยนาท ทุกสังกัดเข้าร่วมจำนวน กว่า 350 คน

mou1.jpg

mou2.jpgmou3.jpgmou4.jpgmou5.jpgmou6.jpgmou7.jpgmou8.jpgmou9.jpgmou10.jpgmou11.jpg