วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ

เข้าเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งมอบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลให้แก่คณะครู

ณ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า 1

http://www.pyopeo.moe.go.th/web60/doc-104.html

ฉบบท 122-61