วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดอำนาจเจริญ  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 

 147750

147755

147752

147757