วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
ครั้งที่ 11/2561 ประธานที่ประชุม ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่ประชุมพิจารณาการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 การประเมินและ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ(ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3)(กรณีประเมินครั้งแรก) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ผลการประเมิน
ด้านที่ 3) (กรณีปรับปรุง) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู กรณีพิเศษ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
จากบัญชีผู้สอบแข่งขัน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้ การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการ
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  บันทึกภาพ:ข่าว สายใจ จิรชีพพัฒนา

2561-11-06 ๑๘๑๑๐๖ 00012561-11-06 ๑๘๑๑๐๖ 0005

2561-11-06 ๑๘๑๑๐๖ 00252561-11-06 ๑๘๑๑๐๖ 0034