วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อ.เมืองเพชรบุรี  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเพชรบุรี ทำความสะอาด
บริเวณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร  ประธานในพิธีโดย นายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  
ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
นางสายใจ จิรชีพพัฒนา 
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษน.ส.ฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ,
นางพัชรา แย้มสำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษนางณิชรญา ใจเด็ด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ,
น.ส.นันทิกร ธภามีวรรณะ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ, น.ส.จันทกานต์ อรุณ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ,
น.ส.สุมาลี พูลพิพัทร นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ, 
น.ส.สนนิรัต บุญงามเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน,
น.ส.อัฐมา เจียมวิจิตร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ และ น.ส.ศุภวรรณ เครือแก้ว  พนักงานจ้างเหมาบริการ

บันทึกภาพ:ข่าว สายใจ จิรชีพพัฒนา

2561-11-07 ๑๘๑๑๐๗ 00102561-11-07 ๑๘๑๑๐๗ 0020

2561-11-07 ๑๘๑๑๐๗ 00282561-11-07 ๑๘๑๑๐๗ 0032