วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ประเมินครูผู้ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติตามประกาศ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นางกันยา  โพธารินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ นางลออ ทองเถาว์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

 

รางวลสมเดจเจาฟา 181106 0081

รางวลสมเดจเจาฟา 181106 0021รางวลสมเดจเจาฟา 181106 0022

รางวลสมเดจเจาฟา 181106 0094รางวลสมเดจเจาฟา 181106 009125611106 181106 005025611106 181106 0079