วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสงขลา  จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ  ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล จำนวน 12 ราย  ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยมีกระบวนการคัดเลือก ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการสรรหา และคัดเลือก  ดำเนินการคัดเลือกเหลือ 4 ราย

2. คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศรายชื่อ จำนวน 4 ราย

3. เปิดรับฟังการทักท้วงผลการคัดเลือก เป็นเวลา 10 วันทำการ

4. ส่งรายชื่อและเอกสารแบบบันทึกความโดดเด่น (แบบ.3) ไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ผลการคัดเลือกตามสัดส่วนของจังหวัดสงขลา จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายภานุกร  นิ่มดวง   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านนาทวี

2. นายสุพจน์  เรืองแก้ว  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

3. นายนิโรจน์  เพ็งศรี    ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

4. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดคลองยอ

รางวลเจาฟา ๑๘๑๒๐๔ 0024