วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวานิชย์ ติชาวัน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้มี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด เป็นประธานที่ปรึกษา นายณัฐพงษ์ สุวรรณวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์, ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1,2,3, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24, ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์, นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์, นายสมหวัง พันธะลี ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์, ผู้แทนผู้ปกครองฯ, ผู้แทนจาก กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
ลำดับที่ 1 นางจงกลนี บูระวัฒน์ ครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
ลำดับที่ 2 นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
ลำดับที่ 3 นางพิศมัย บุญรอด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

 https://www.ksed.go.th/office/4122

let4-12-61