วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องนพรัตน์  โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดย
ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย
ด้านศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  
กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.เพชรบุรี ประสานดำเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ  
บันทึกภาพ:วีรยา  ข่าว:สนง.ศธจ.เพชรบุรี

                                                    312754

New folder 20New folder 21

                                                        New folder 23