วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมงานวันดินโลก   วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี มอบให้นายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ไปร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม วันดินโลก : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐมพีไร้มลพิษ ณ หอวัฒนธรรม โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

info6