วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 1-4ธันวาคม2561ที่ผ่านมา ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ.

 

 

146436

 

146432

 

146437

 

146444