วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยาร่วมชมนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

ณ ข่วงนกยูง 69 (ข่วงนกยูงเพื่อพ่อ) ตำบลห้วยข้าวก่ำอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

http://www.pyopeo.moe.go.th/web60/doc-111.html

ฉบบท 132-61