วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.พบ.1  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
อนุกรรมการและเลขานุการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2561 ประธานที่ประชุม
ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อพิจารณาการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1, การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ(ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)
:
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2)
: วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3) (กรณีประเมินครั้งแรก), :
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) (กรณีปรับปรุง), การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ
หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล, การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ(กรณีขออนุมัติรับย้าย), การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครู กรณีพิเศษ
(กรณีขอความเห็นชอบส่งคำร้องขอย้าย), การให้ข้าราชการครูฯ ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาเป็นการชั่วคราว ภายในเขตพื้นที่การศึกษา,
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยจากบัญชีผู้สอบแข่งขัน, การย้ายข้าราชการครูฯ
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา, ขออนุมัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.,
รายงานการดำเนินการทางวินัย  
บันทึกภาพ:เครือข่ายประชาสัมพันธ์

 

2561-12-06 ๑๘๑๒๐๖ 0002