วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561
มีตำแหน่งว่างจำนวน  67 อัตรา 
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 - พุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 264 หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
วันนี้เป็นวันที่สี่และห้าของการรับสมัคร 
มีจำนวนผู้สมัครรวม 31 คน

สถตการรบสมครผอ.สถานศกษา-6มค62

สถตการรบสมครผอ.สถานศกษา-7มค62