วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โดยมี นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุม

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
http://www.pyopeo.moe.go.th/web60/doc-116.html

ฉบบท 1-62