วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจการยุวกาชาดในสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

ปช.ลกเสอ ๑๙๐๑๐๘ 0011

 ประธานการประชุม

 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

ปช.ลกเสอ ๑๙๐๑๐๘ 0006

 

 

ปช.ลกเสอ ๑๙๐๑๐๘ 0059

 

ปช.ลกเสอ ๑๙๐๑๐๘ 0003

 

ปช.ลกเสอ ๑๙๐๑๐๘ 0060

ปช.ลกเสอ ๑๙๐๑๐๘ 0051