วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีดำเนินการรับสมัครในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 

สรุปจำนวนผู้สมัคร 

S  55009285

 

 

S  54968394 0

 

31E7EB38-149B-468B-BF96-791F757B6398

 

S  8118285

 

2C072885-5FB3-424A-B908-8A4CE95B4852

0D9A9463-D2AF-450D-A215-D68087A63ACC