วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
โดย ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562
เพื่อพิจารณา
:การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูรับเงินเดือน
ในอันดับ คศ.1/ การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2
และด้านที่ 3)/  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2)/   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการ
ประเมินด้านที่ 3) (กรณีประเมินครั้งแรก)/  การให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขั้นหรือสูงขึ้น/ 
การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงิน/  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
ตำแหน่งครูผู้ช่วยจากบัญชีผู้สอบแข่งขัน/ ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูฯ  การแต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม/  การนำเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.  รายงานการดำเนินการทางวินัย ฯ
ประธานที่ประชุม
นายจำนงค์  ตันติรัตนโอภาส

2562-01-08 ๑๙๐๑๐๘ 0025

2562-01-08 ๑๙๐๑๐๘ 0014