วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 มีตำแหน่งว่างจำนวน  67 อัตรา เริ่มรับสมัคร
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 -
พุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
เลขที่ 264 หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันนี้เป็นวันที่หกของการรับสมัคร มีจำนวนผู้สมัครรวม 59 คน

สถตการรบสมครผอ.สถานศกษา