วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 มกราคม 2562 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีและคณะ สวัสดีปีใหม่และขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

25620108 ๑๙๐๑๐๘ 0057

6  8.01.62

 

6.2  8.01.62

 

 

6.3  8.01.62