วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิณผล จัดประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ 1/2562  โดยมีดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

 

ประชมคำรบรอง ๑๙๐๑๐๙ 0013

ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

ประธานการประชุม

 

 

 

ประชมคำรบรอง ๑๙๐๑๐๙ 0025

 

ประชมคำรบรอง ๑๙๐๑๐๙ 0047

 

ประชมคำรบรอง ๑๙๐๑๐๙ 0003

 

ประชมคำรบรอง ๑๙๐๑๐๙ 0017