วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มครุสภาจัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานและชี้แจงรายละเอียดเพื่อทราบต่อที่ประชุม โดยมีดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

 

ปช.ครสภา ๑๙๐๑๐๙ 0016

 

ปช.ครสภา ๑๙๐๑๐๙ 0008

 

ปช.ครสภา ๑๙๐๑๐๙ 0017

 

ปช.ครสภา ๑๙๐๑๐๙ 0023

 

ปช.ครสภา ๑๙๐๑๐๙ 0007