วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ศธจ. อุบลราชธานี ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3-9 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี มีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 356 คน

_50.jpg