วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศธจ. กรุงเทพมหานคร ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมเพชรบุรี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  มีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 202 คน

สถต ผอ รร 9
: BangkokPEO PR Team