วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 มีตำแหน่งว่างจำนวน  67 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 -พุธที่ 9 มกราคม 2562 

เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 264 หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี

วันนี้เป็นวันที่เจ็ดของการรับสมัคร มีจำนวนผู้สมัครรวม 100 คน

สถตการรบสมครผอ.สถานศกษา