วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มอำนวยการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์(My-office) กับการบริหารงานสำนักงานและศึกษาดูงานระบบสำนักงานอัตโนมัติ และได้รับเกียรติจาก นายทวีรัตน์  เทพนะ วิทยากรในการอบรม โดยมีดร.วีระพงศ์  เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย เขต1

My office ๑๙๐๑๑๐ 0030

 

My office ๑๙๐๑๑๐ 0029

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

ประธานการอบรม

 

 

My office ๑๙๐๑๑๐ 0005

นางจุรีรัตน์  ชายเพ็ชร์  ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน

ผู้กล่าวเปิดการอบรม

 

 

 

My office ๑๙๐๑๑๐ 0047

นายทวีรัตน์  เทพนะ วิทยากรในการอบรม

ผู้กล่าวเปิดการอบรม

 

 

My office ๑๙๐๑๑๐ 0009

 

My office ๑๙๐๑๑๐ 0030

 

My office ๑๙๐๑๑๐ 0006

 

My office ๑๙๐๑๑๐ 0003

 

My office ๑๙๐๑๑๐ 0011

 

My office ๑๙๐๑๑๐ 0037

 

My office ๑๙๐๑๑๐ 0038