วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการขับเคลื่อน การส่งเสริมเยาชนในพื้นที่ให้ศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง โดยการร่วมมือของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ อาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวข้อการบรรยาย เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมเยาชนในพื้นที่ให้ศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา โดย ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์, การผลิตและพัฒนากำลังคน ของสถาบันอาชีวศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายวาทิช ผ่านสำแดง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ดร.ทิวา แจ้งสุข รองประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตัวแทนสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน, บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ให้ศึกษาต่อ ด้านอาชีวศึกษา โดย นาย ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ .ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3, การขับเคลื่อนการศึกษาระดับเขตเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายรชต ภูพานเพชร รอง.ผอ.สพม. เขต 24 ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ให้ศึกษาต่อ ด้านอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดสอนมัธยมศึกษทุกสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 3, สพม.24 , กศน., การศึกษาเอกชน และอาชีวศึกษา

https://www.ksed.go.th/office/4403

let10-1-62