วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบนโยบายครูบรรจุใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  จากนั้น ดร. ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควมคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี ในยุค 4.0 สามารถปฏิบัติงานและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเป็นครูที่ดี สำนักงาน สกสค. โดย นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผอ.สกสค.กาฬสินธุ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ สวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

let11-1-62