วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
ร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.ศาลาการเปรียญ วัดหลวงบางน้ำเชี่ยว
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญ ถวายภัตราหาร
เพล ฟังธรรม รักษาศีล 5 และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 พร้อมด้วย
นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายนายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นาย สมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง
ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอพรหมบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยมีวัตถประสงค์
เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสทำบุญถวายภัตตาหารเพล ฟังธรรม รักษาศีล 5 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาวพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ยังได้ถวายผ้าป่าเพื่อไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นภายใน วัดหลวง บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี อีกด้วย

 

IMG 6525

 

IMG 6489

 

 

IMG 6450

 

IMG 6372

 

IMG

 

IM22G