วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ อพ.สธ. จังหวัดน่าน ในการรวบรวมผลการดำเนินงานนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จะถึงนี้ ในการประชุมกลุ่มครั้งนี้มีตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดน่าน ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เข้าร่วมประชุม ภาพโดยทีมงานโครงการฯ

 

7022562 1

 

7022562 2