วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันวิชาการ “สร้างสรรค์ปัญญา  พัฒนาสู่สากล” (Academic Day Shaping  the  Future) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางประไพวัลย์ พิริยชูสิทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและบุคลากรกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้มีประธานการจัดงานบาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับ การจัดงานวันวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพยิ่ม 2. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้กับผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด การแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.เพื่อนำเสนอผลงานการจัดการสอนในรอบปีการศึกษา 2561

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=392188138014145

let8-2-62