วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายนายอะเดช มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมวิพากย์รูปแบบการดำเนินงานโครงการ Coaching Teamsและ TFEเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในจังหวัดสงขลา ในประเด็น 1.การพัฒนาสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 จังหวัดสงขลา 2.รูปแบบการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 3.รูปแบบการกำกับติดตามนโยบายอิงการบริหารงานวงจรคุณภาพ PDCA:PATCHA Modal โดยมีผู้เข้าร่วมวิพากย์ จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสงขลา และผู้สังเกตการจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

tfe

20190208 ๑๙๐๒๐๘ 001220190208 ๑๙๐๒๐๘ 002820190208 ๑๙๐๒๐๘ 007320190208 ๑๙๐๒๐๘ 0116