วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการสอบภาค ค
(สัมภาษณ์) กาารคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 จำนวนผู้เข้าสอบคัดเลือก 22 คน ตำแหน่งว่าง 24 ตำแหน่ง โดยมี
นายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานอำนวยการสอบคัดเลือก นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ประธาน
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมประทุมชาติ ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี

 

 

248575

 

248585

 

248587

 

 

 

248590

 

 

Page41