วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ดำเนินการสอบภาค ค 
(สัมภาษณ์) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 จำนวนผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 150 คน ขาดสอบ จำนวน 1 คน โดยมี
นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการสอบคัดเลือก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

testt