วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ดำเนินการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ประเมินวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ )ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 โดยมี ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

 

35 9.02.62