วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน สานสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ๖๑ และส่งบัณฑิตอำลาสถาบัน ๕๘ โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีกับบัณฑิตและนักศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายมหาลัยชีวิต จังหวัดสระบุรี

36 9.02.62