วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางปิยะนุช ไชยสมทิพย์ ศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมสะท้อนคิดและให้ข้อเสนอแนะโครงการ "การพัฒนาครูสู่การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร "รักษ์ป่าน่าน" โดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน" และร่วมประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานโครงการ Social Engagement ด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

8022562 2