วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นสัปดาห์ที่ 4 ของโครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา โดยนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายนางสาวปทิตตา กนกกช ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีครูต่างชาติจำนวน 2 คนเป็นวิทยากร ให้แก่ครูกศน ตำบลสทิงพระ จำนวน 20 คน และนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน โดยนางศรัญญา นิยมไทย ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสทิงพระ ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ในระหว่างการอบรม เพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเพลิดเพลิน ผลจากการอบรมในครั้งนี้ คาดว่า ครู กศน. อำเภอสทิงพระ จะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนำไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา กศน. ในสังกัด ได้เป็นอย่างดี

4ENG 9-2-62 ๑๙๐๒๑๑ 0001ENG 9-2-62 ๑๙๐๒๑๑ 0002ENG 9-2-62 ๑๙๐๒๑๑ 0018