วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายสุเชษฐ ประชากุล
รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย
คณะกรรมการรับผิดชอบจุดอำเภอ 6 อำเภอ เพื่อร่วมกันปรึกษาและวางแผนการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน
ในปีงบประมาณ 2562 โดยเฉพาะในช่วงวันแห่งความรัก (Valentine’ Day) 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่กำลังจะมาถึง
และประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยท่านที่สนใจ
สามารถส่งผลงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป

 

JEE 2941

 

JEE 2952

 

 

JEE 2956

 

JEE 2961

 

Page41