วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ  จันทรวงศ์  ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายนายอะเดช  มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ประชุมเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติในวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสงขลา ร่วมหารือบูรณาการติดตาม เฝ้าระวัง นักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ในวัยเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพและวัยในวันดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

ประชมการเฝาระวงฯ ๑๙๐๒๑๑ 0024

ประชมการเฝาระวงฯ ๑๙๐๒๑๑ 0019