วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

 

 

 

38 11.02.62