วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อร่วมพิจารณาขอความเห็นชอบอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ/งบประมาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดน่าน เพื่อบรรจุในแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) และแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (จังหวัดน่าน) (ฉบับคำของบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายเจนนภนต์ ภาคภูมิ คณบดีวิทยาลัยน่าน ประธานอนุกรรมการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาใน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม

 

13032562 1

 

13032562 2