วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อกลั่นกรองข้อราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=406760709890221

let13-3-62-2