วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 


วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 11 ปี 2562 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และผู้ว่าราชการในกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์เพื่อพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขอรับทุนพระราชทานฯ ในระดับภาค จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=406747313224894
let13-3-62