วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่3/2562 โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน และ ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี

63 13.03.62