วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายอะเดช  มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561 โดยมีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 2 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการรายงานผลข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ นำสู่การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสงขลา ต่อไป

ser