วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อกลั่นกรองข้อราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งในเรื่อง การรับนโยบายการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2562 Set Zero การดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=407144543185171
let14-3-62