วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน
ในการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดย นายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนศึกษาธิการ
จังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงและร่วมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญตามระเบียบวาระ
การประชุม ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

 

DF4 7224

 

DF4 7223

 

 

 

DF4 7225

 

DF4 7227

 

DF4 7228

 

JEE 4553