วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 มีนาคม 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ระดับจังหวัด ประกอบด้วยนางขนิษฐา กาฬกาญจน์ และนางอนงค์นุช ผลยะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ตรวจติดตามการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเลือกตั้ง ของโรงเรียนวัดเจดีย์งาม อำเภอระโนด โรงเรียนวัดโตนดด้วน อำเภอกระแสสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ และในคราวเดียวกันได้ประเมินการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโรงเรีบนคุณภาพประจำตำบลระยะ ที่ 1 โรงเรียนวัดเจดีย์งามและโรงเรียนวัดโตนด และในวันเดียวกัน นางพัชรนันท์ สีแก้วน้ำใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ร่วมในการตรวจติดตามฯ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. ของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา และ กศน.อำเภอหาดใหญ่

ตรวจตดตาม ๑๙๐๓๑๔ 0009

20190314 ๑๙๐๓๑๔ 000320190314 ๑๙๐๓๑๔ 0009ตรวจตดตาม ๑๙๐๓๑๔ 0001ตรวจตดตาม ๑๙๐๓๑๔ 0003